Rezervace

Stanovy

13. 7. 2016

S T A N O V Y
TJ ASTRA Zahradní Město, z. s.

TJ ASTRA Zahradní Město vznikla jako občanské sdružení, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů přijetím stanov ze dne 7. května 1990, ve znění změny stanov ze dne 4. dubna 1995 a změny ze dne 5. května 1998.
TJ ASTRA Zahradní Město se s účinností zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen OZ) od 1. 1. 2014 považuje za spolek ve smyslu ustanovení § 3045 OZ ve spojení s ustanovením § 214 a násl. OZ.

I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Název spolku:  TJ ASTRA Zahradní Město, z. s.
k tomuto názvu je možné užívat zkrácené označení TJ ASTRA - v běžném korespondenčním a sportovním styku
(dále jen TJ)
2. Sídlo spolku:   Praha 10, V Korytech 157/27, PSČ 106 00

3. IČ spolku:  005 38 477

4. TJ je spolkem založeným na principu dobrovolnosti a demokratických zásad v souladu s ustanovením § 214 a násl. OZ a jako taková je právnickou osobou.
5. TJ přijala jako projev své samostatnosti a jednotnosti společný název TJ ASTRA Zahradní Město,z.s.
6. TJ má sídlo v Praze 10, kde také působí pod adresou "TJ ASTRA Zahradní Město, z. s., Praha 10, V Korytech 157/27, PSČ 106 00". Tato adresa je obecným místem pro přijímání veškeré korespondence a písemností.
7. Vzhledem k charakteru své činnosti a zapojení svých členů ve sportovních soutěžích nebo jiných tělovýchovných a společenských aktivitách je TJ organizací s působností na celém území České republiky.

II.
POSLÁNÍ A CÍLE TJ, HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST TJ

TJ je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost. Je nepolitickou společenskou organizací s právní osobností. Své členy sdružuje v oddílech a odborech (dále oddíly), jejichž cílem je výkon sportovní, tělovýchovné a jiné činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu.
 
1. Základním posláním a hlavní činností TJ je veřejně prospěšná činnost:
a. provozovat a organizovat sportovní, tělovýchovné a obdobné činnosti v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit pro vlastní členy a pro veřejnost a vytvářet pro ně materiální a tréninkové podmínky,
b. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
c. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
d. vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel a zásad Fair play,
e. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, družstevními, soukromými či jinými organizacemi i jednotlivci,
f. zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, zajišťovat podmínky pro jejich školení,
g. pořádat veřejně přístupné akce a nábory,
h. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností,
i. při plnění svých úkolů v případě potřeby spolupracuje TJ s ostatními tělovýchovnými jednotami a sportovními kluby, se sportovními a tělovýchovnými svazy, se sportovními a tělovýchovnými organizacemi, školami apod.
 
2. TJ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti v rámci živnostenského zákona, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona.
 

III.
ORGÁNY TJ
 
1. Orgány TJ jsou:

1) valná hromada TJ
2) výbor TJ
3) předseda TJ
4) místopředseda TJ
5) člen výboru TJ
6) kontrolní komise TJ
7) tajemník TJ                        

1) Valná hromada TJ
a. Valná hromada TJ je nejvyšším orgánem TJ. Valná hromada TJ je složena ze zástupců všech sdružených oddílů volených členskými schůzemi jednotlivých oddílů. Počet zástupců oddílů je dán třemi procenty z celkového počtu platných členů oddílu ze stavu evidence členské základny TJ k 31. 12. předchozího roku. Počet delegátů se zaokrouhluje vždy na celá čísla směrem nahoru. Každému oddílu je zaručena účast nejméně jednoho delegáta.
b. Valnou hromadu TJ svolává výbor TJ nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada TJ se svolává pozvánkou zaslanou předsedům sdružených oddílů na elektronickou adresu.
c. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo, čas a program jednání valné hromady TJ. Pozvánka musí být zaslána nejméně 14 dní před konáním valné hromady.
d. Výbor TJ je rovněž povinen svolat valnou hromadu TJ z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18-ti let nebo 2/3 sdružených oddílů nebo z podnětu kontrolní komise TJ. Nesvolá-li v tomto případě výbor TJ valnou hromadu TJ do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady TJ sám.
e. Zasedání valné hromady TJ může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
f. Do působnosti valné hromady TJ náleží zejména:
f.1 rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
f.2 rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky TJ; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výboru TJ,
f.3 volba a odvolání členů výboru TJ a odvolání předsedy TJ,
f.4 volba a odvolání členů kontrolní komise,
f.5 rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
f.6 schválení výsledku hospodaření,  
f.7 návrh rozpočtu, 
f.8 rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem TJ,
f.9 určení hlavních směrů činnosti TJ,
f.10 schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov.
g. Valná hromada TJ je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích delegátů.  V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů, je valná hromada TJ usnášeníschopná v počtu přítomných. 
h. K platnosti usnesení valné hromady TJ je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
i. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.
j. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady TJ.
k. Zasedání valné hromady TJ řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady TJ předseda TJ nebo pověřený člen výboru TJ. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady TJ její jednací řád. V případě volební valné hromady TJ též její volební řád.
l. Ze zasedání valné hromady TJ je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady TJ byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle TJ, a to v určených dnech a hodinách.
 
2) Výbor TJ
a. Výbor TJ je kolektivním statutárním orgánem spolku, který je volen valnou hromadou TJ.
b. Výbor TJ má 3-5 členů, počet je stanovený podle velikosti členské základy na každé valné hromadě TJ. Členem výboru je vždy předseda TJ a místopředseda TJ. Počet členů výboru TJ musí být lichý. Funkční období členů výboru TJ je čtyřleté. Všichni členové výboru TJ jsou statutárními orgány a jsou zapsáni do veřejného rejstříku.
c. Výbor TJ může písemně pověřit předsedu TJ, člena výboru TJ nebo tajemníka TJ, aby v určitých, předem specifikovaných věcech, za TJ jednal a zavazoval se samostatně. V těchto věcech pak pro platnost podpisu TJ postačí, připojí-li k názvu TJ svůj podpis takto výborem TJ pověřená osoba.
d. Výbor TJ svolává k zasedání předseda TJ nebo v případě, kdy tak předseda TJ nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru TJ, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
e. Výbor TJ je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru TJ je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
f. Do působnosti výboru TJ náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady TJ či jiných orgánů TJ.
g. Výbor TJ zejména:
g.1 zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady TJ, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
g.2 organizuje a řídí činnost TJ,
g.3 zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TJ v období mezi zasedáními valné hromady TJ,
g.4 přijímá do pracovního poměru tajemníka TJ,
g.5 schvaluje a vydává vnitřní předpisy TJ, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady TJ,
g.6 připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady TJ,
g.7 dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ,
g.8 zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
g.9 rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov,
g.10 rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků,
g.11 k přípravě a plnění dílčích úkolů může výbor TJ zřizovat odborné komise jako své stálé nebo příležitostné orgány.

3) Předseda TJ
a. Předseda TJ je členem výboru TJ, zvolený výborem TJ, který je volen valnou hromadou TJ, zastupuje spolek navenek spolu s jedním z členů výboru TJ v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru TJ. V případě, že jedná za TJ v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit TJ škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
b. Předseda TJ podepisuje za TJ tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TJ připojí svůj podpis spolu s jedním členem výboru TJ, přičemž může dojít k pověření dle odst. III. bodu 2) písm. c.
c. Funkční období předsedy TJ je čtyřleté.
d. Předsedou TJ může být zvolena osoba starší 21 let.
e. Organizuje činnost výboru TJ, svolává (zpravidla 1x měsíčně) a řídí jeho schůze.
f. Přijímá opatření v rozsahu, který mu svěřil výbor TJ.
 
4) Místopředseda TJ
a. Místopředseda TJ je členem výboru TJ volený výborem TJ ze svých členů.
b. Zastupuje předsedu TJ v případě jeho nepřítomnosti a v případě, že ho zastupováním pověřil výbor TJ, přičemž může dojít k pověření dle odst. III. bodu 2) písm. c.
c. Místopředsedou TJ může být zvolena osoba starší 21 let, funkční období je čtyřleté.

5) Kontrolní komise TJ
a. Kontrolní komise je kontrolním orgánem TJ voleným valnou hromadou TJ. Dohlíží, jsou-li záležitosti TJ řádně vedeny a vykonává-li TJ činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy TJ.
b. Kontrolní komise TJ má tři členy. Členství v kontrolní komisi TJ není slučitelné s výkonem funkce člena jiného voleného orgánu TJ ani s výkonem funkce likvidátora.
c. Funkční období členů kontrolní komise TJ je čtyřleté.
d. Kontrolní komise TJ volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům TJ a členům TJ.
e. Kontrolu činnosti provádí kontrolní komise TJ na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů TJ či členů TJ. V rozsahu působnosti kontrolní komise TJ může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů
TJ, oddílů či zaměstnanců TJ vysvětlení k dané záležitosti.

6) Tajemník TJ
a. Tajemník TJ je výkonným pracovníkem TJ, který vykonává svou funkci v pracovním poměru a odpovídá za svoji činnost výboru TJ. Zabezpečuje zejména běžnou administrativní činnost, hospodářskou, provozní, ekonomickou.
b. Tajemník TJ může na základě pověření výboru TJ dle odst. III. bodu 2) písm. c. v určitých, předem specifikovaných věcech, za TJ jednat a zavazovat se samostatně, na základě plné moci.
c. Tajemník TJ plní zejména tyto úkoly:
c.1 operativně rozhoduje a zabezpečuje úkoly související s hlavní i vedlejší činností TJ, týkající se běžných a obvyklých úkolů,
c.2 podílí se na přijímání do pracovního poměru dalších profesionálních zaměstnanců TJ,
c.3 přijímá opatření pro zabezpečení plynulého chodu.

 
IV.
ČLENSTVÍ V TJ

A. Vznik a druhy členství
1. Členství v TJ je dobrovolné a může mít formu řádného členství, čestného členství nebo přidruženého členství. Řádní členové mohou být, se souhlasem výboru příslušného oddílu, členy jednoho nebo více oddílů TJ. Čestný člen TJ může být zároveň i jeho řádným členem.
2. Řádným členem TJ se může stát na základě svého rozhodnutí každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která projeví aktivní zájem a podpisem na přihlášce za člena TJ vysloví souhlas s dodržováním stanov a zpracováváním osobních údajů a která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností TJ a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy TJ. Zároveň se vznikem řádného členství v TJ vzniká členství v oddíle, jehož výbor poskytl souhlas se vznikem členství v TJ.
3. Osoby mladší patnácti let se mohou stát členy TJ se souhlasem zákonného zástupce. Tento souhlas musí být vyjádřen podpisem na přihlášce za člena TJ.
4. Přijetí za řádného člena odsouhlasí výbor TJ na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výbor TJ blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.
5. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti TJ a přispívat k naplnění jeho účelu.
6. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výbor TJ na základě žádosti zájemce o přidružené členství.
7. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti TJ, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.
8.  O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.
9. TJ vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí osoba pověřená výborem TJ a ta také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich pověřená osoba prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výbor TJ.
10. Údaje o členech TJ mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je TJ členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v TJ podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
11.  Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od TJ na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.


B. Členská práva a povinnosti
1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
2. Členská práva, která přísluší všem členům:
a. účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti TJ,
b. být informován o činnosti TJ,
c. účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
d. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti TJ,
e. účastnit se jednání orgánů TJ, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
f. změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
g. ukončit kdykoli své členství.
3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
a. podílet se na řízení TJ,
b. účastnit se jednání valné hromady TJ a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady TJ buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu, v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě TJ až po dovršení 18-ti let,
c. volit a být volen do všech volených orgánů TJ za podmínek těchto stanov.
4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
a. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti TJ,
b. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJ a základní normy sportovního chování,
c. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů TJ,
d. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno TJ.
5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:
a. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v TJ, pokud o tom příslušný orgán TJ podle stanov rozhodl,
b. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

C. Zánik členství
1. Členství v TJ zaniká:
a. vystoupením člena,
b. vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
c. vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů TJ, usnesení a rozhodnutí orgánů TJ nebo jiných členských povinností,
d. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
e. zánikem TJ bez právního nástupce.


D.  Zánik členství vyloučením
1. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výbor TJ.
2. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou TJ poskytl. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada TJ. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výboru TJ, který je povinen návrh předložit valné hromadě TJ.
3. Valná hromada TJ rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

V.
PŘÍSPĚVKY

1. Členské příspěvky:
a. výši, členění, splatnost a způsob placení členských příspěvků určuje pro všechny členy TJ výbor TJ,
b. za výběr členských příspěvků jsou odpovědné výbory jednotlivých oddílů,
c. vybrané členské příspěvky každý výbor oddílu složí na místě a ve lhůtě určené výborem TJ,
d. v případě, že odvod členských příspěvků ze strany oddílů není prováděn řádně a včas, je výbor TJ oprávněn krátit nebo zastavit finanční krytí provozu takového oddílu, případně přijmout jiná opatření.
2. Oddílové příspěvky:
a. výši, členění, splatnost a způsob placení oddílových příspěvků určuje pro všechny členy oddílu výbor oddílu po dohodě s výborem TJ,
b. vybrané oddílové příspěvky jsou příjmem oddílu a jsou součástí jeho rozpočtu,
c. za výběr oddílových příspěvků jsou odpovědné výbory jednotlivých oddílů,
d. vybrané oddílové příspěvky každý výbor oddílu složí na místě a ve lhůtě určené výborem TJ,
e. v případě, že odvod oddílových příspěvků ze strany oddílů není prováděn řádně a včas, je výbor TJ oprávněn krátit nebo zastavit finanční krytí provozu takového oddílu, případně přijmout jiná opatření,
f. výbor TJ může stanovit oddílu odvod části oddílových příspěvků do rozpočtu TJ na úhradu nákladů na sportoviště TJ, které oddíl užívá.
3. Příspěvky za přidružené členství:
a. výši, členění, splatnost a způsob placení příspěvků za přidružené členství určuje závazně pro všechny přidružené členy TJ výbor TJ,
b. vybrané příspěvky za přidružené členství jsou příjmem TJ nebo jednotlivých oddílů dle povahy přidruženého členství. Podmínky stanoví výbor TJ.
4. Mimořádné příspěvky:
Výbor TJ může svým rozhodnutím při mimořádných událostech rozhodnout o mimořádných členských příspěvcích.

VI.
ODDÍLY

1. Oddíl je základním organizačním článkem TJ, který nemá právní osobnost.
2. Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je v TJ provozováno.
3. O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada TJ, která rovněž může stanovit bližší podmínky fungování oddílů v rámci TJ.
4. Každý oddíl si samostatně organizuje vlastní tělovýchovný proces podle pravidel daného sportovního odvětví a podmínek soutěžního řádu svazového orgánu při respektování stavu vlastních příjmů a zvláště pak celkových zdrojů TJ a daných materiálně technických podmínek.
5. Orgány oddílu TJ jsou:
1) Členská schůze oddílu
a. členská schůze oddílu je nejvyšším orgánem oddílu. Je tvořena členy oddílu staršími 18-ti let. Do pravomoci schůze oddílu náleží:
a.1 volit a odvolávat předsedu, případně místopředsedu a další členy výboru oddílu,
a.2 stanovit hlavní směry sportovní činnosti, pečovat o rozvoj sportovního odvětví v oddíle, rozhodovat o podmínkách účastí v soutěžích, případně o odstoupení ze soutěže,
a.3 projednat a schvalovat zprávu o činnosti oddílu včetně zprávy o hospodaření oddílu,
a.4 v případě, že oddíl nemá žádné závazky vůči TJ a ani neuplatňuje požadavky majetkového vypořádání, může rozhodnout o zániku nebo vystoupení z TJ a ukončit svoji činnost v TJ,
a.5 navrhuje výboru TJ kandidáty do výboru TJ, kontrolní komise TJ,
a.6 volí delegáty na zasedání valné hromady TJ.
b. členská schůze oddílu se koná nejméně jednou za rok, a to z podnětu předsedy oddílu, výboru TJ nebo jedné třetiny členů oddílu starších 18-ti let. Termín řádné členské schůze musí být rámcově obsažen v plánu činnosti oddílu a oznámen alespoň 14 dnů před termínem jejího konání. Pozvánka musí být vyvěšena minimálně 14 dnů před konáním členské schůze na internetových stránkách oddílu a na sportovištích TJ, které oddíl užívá.
c. členská schůze oddílu je usnášeníschopná, účastní-li se jí minimálně jedna pětina členů oddílu starších 18-ti let, přičemž rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů oddílu starších 18-ti let. V případě, že jednu hodinu po plánovaném zahájení není přítomna jedna pětina členů oddílu starších 18-ti let, je členská schůze oddílu usnášeníschopná v počtu přítomných členů starších 18-ti let.
2) Výbor oddílu koordinuje a zajišťuje činnost oddílu mezi zasedáními členské schůze oddílu. Jeho členové jsou voleni členskou schůzí oddílu na dobu 4 let. Výbor oddílu má minimálně 3 členy v čele s předsedou oddílu.
Výbor oddílu zejména:
a. zabezpečuje usnesení a rozhodnutí orgánů TJ,
b. rozhoduje o přijetí za člena oddílu,
c. připravuje návrhy plánu činnosti a rozpočtu oddílu,
d. po dohodě s výborem TJ určuje výši oddílových příspěvků,
e. připravuje a schvaluje soupisky a nominace svých členů do svazové soutěže a rozhoduje o přijetí registrace, rozhoduje o uvolnění svých registrovaných členů, aktivních sportovců do jiných oddílů,
f. v rámci schváleného rozpočtu oddílu, finančního krytí a plánu činnosti stanovuje náplň práce a odměňování osob zabezpečujících chod oddílu,
g. volí či navrhuje delegáty do svazových nebo obdobných orgánů.

VII.
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ

1. TJ jako samostatný a nezávislý spolek s právní osobností jedná svým jménem v majetkových a finančních vztazích, může nabývat práv a vstupovat do závazků.
2. Majetek TJ tvoří nemovitý a movitý majetek, pohledávky, aktiva na účtu, peněžní prostředky v pokladně a jiná majetková práva.
3. Zdrojem majetku TJ jsou zejména:
a. členské, oddílové a mimořádné příspěvky a poplatky členů,
b. příspěvky od přidružených členů TJ,
c. příjmy ze sportovní a tělovýchovné činnosti,
d. příjmy z kulturních a společenských akcí,
e. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti, sloužící k naplnění hlavní činnosti TJ,
f. příjmy z poskytovaných služeb, dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,
g. vlastní majetek TJ a jeho výnosy,
h. dotace a příspěvky od střešních organizací a sportovních svazů,
i. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů,
j. granty od různých orgánů, organizací a soukromníků,
k. dary a jiné příjmy.
4. Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výbor TJ. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada TJ.
5. Způsob nabývání majetku, jeho převody a způsob hospodaření se řídí platnými právními předpisy.

VIII.
PŘEZKOUMÁNÍ KONEČNÝCH ROZHODNUTÍ

Konečná rozhodnutí ve věcech disciplinárních, sportovně technických a přestupních mohou být přezkoumána formou mimořádné revize na úrovni kontrolní komise TJ. O jejím návrhu rozhoduje výbor TJ. Pouze proti rozhodnutí o vyloučení, je možnost se odvolat k valné hromadě TJ.

IX.
ZÁNIK TJ

1. TJ ASTRA Zahradní Město, z. s. zaniká rozhodnutím svého nejvyššího orgánu, tj. valné hromady TJ, která současně rozhodne o majetku zanikající TJ.
2. V případě zrušení TJ bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada TJ. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu TJ.
3. Jestliže TJ obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

X.
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. TJ ASTRA Zahradní Město, z. s. vznikla transformací občanského sdružení Tělovýchovná jednota ASTRA Zahradní Město na základě prováděcích předpisů k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. TJ se považuje za právního pokračovatele občanského sdružení Tělovýchovná jednota ASTRA Zahradní Město, která vznikla schválením stanov a jejich registrací u MV ČR dne 7. 5. 1990 pod reg. č. VSP/1-120/90-R, jejíž počátky se datují již od 27. 11. 1870. Dnem schválení těchto stanov se ruší stanovy TJ registrované pod číslem VSP/1-120/90-R včetně jejich změn a doplňků.
3. TJ byla na základě usnesení Valné hromady TJ z roku 1990 sdružena do ČSTV, zůstala však plně nezávislá a samostatná. Na základě rozhodnutí mimořádného sjezdu Československého svazu tělesné výchovy, konaného dne 25. 3. 1990 se TJ považuje též za jednu z nástupnických organizací po ČSTV, a to v rozsahu majetkových práv a povinností, které jsou ke dni registrace v příslušných dokladech evidovány a podchyceny.
4. Jakékoliv změny a doplňky stanov spadají výlučně do pravomoci valné hromady TJ a nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou TJ.
5. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou TJ konanou dne 21. 4. 2016.