I. Základní ustanovení

TJ ASTRA Zahradní Město, se sídlem V Korytech 15/27, 10600 Praha 10, IČ:00538477 jako vlastník sportovního zařízení V Korytech 157/27, Malinová 102, (dále jen zařízení) vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou mu v tomto směru ukládá zákon.

Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor zařízení, a to zejména za účelem sledování sportovního utkání či obdobné sportovní akce.

Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.

Každý návštěvník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce bude osoba odlišná od vlastníka zařízení.

II. Vstup a pobyt v zařízení

Vstupovat a pobývat v zařízení mohou návštěvníci pouze na základě řádně zakoupené a předložené vstupenky, průkazu či obdobného dokladu opravňujícího ke vstupu a pobytu v zařízení (viz. provozní řád).

Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR je návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu, je povinen bezodkladně opustit prostory zařízení. V opačném případě bere na vědomí, že bude z prostor zařízení vyveden.

Vlastník si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, které upravují provoz zařízení, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Každý návštěvník vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.

III. Povinnosti návštěvníků zařízení

Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.

Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.

Při pobytu v zařízení je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu vyhrazených a určených.

IV. Zákazy

V prostorách zařízení je zakázáno:

 • vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
 • vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky
 • vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek
 • vnášet tlakové nádoby
 • vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací plocha)
 • házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
 • kouření a používání otevřeného ohně
 • ničit zařízení a jeho vybavení
 • popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení
 • pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající sportovní akce
 • zákaz vstupu se psy
 • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

V. Pořadatelská služba

Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě (viz. provozní řád).

Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu sportovní akce.

Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR.

VI. Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Vlastník odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit v recepcích sportoviště nebo kanceláři TJ.

Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoli dobu.

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce).

VII. Účinnost

Tento návštěvní řád je účinný od 5.12.2023
TJ ASTRA Zahradní Město, z.s.