Rezervace

Provozní řád

16. 9. 2021

PROVOZNÍ ŘÁD TJ ASTRA Zahradní Město, z. s. sportovní areál V Korytech 157/27, Praha 10

 1. Sportovní haly a hřiště jsou určeny pro kondiční tělovýchovu a  míčové hry. Fotbal lze provozovat pouze v tzv. „Staré halelíným nebo semišovým míčem nebo na travnatém či asfaltovém hřišti. Na umělé trávě a antuce je přísný zákaz používání nevhodné obuvikopačky, tretry, lisovky apod.
 2. Vstup do cvičebního prostoru, šaten a sprch sportovní haly a „Sauny“ (dále jen haly) je členům TJ ASTRA povolen jen v rámci tréninkové hodiny resp. při mistrovských i nemistrovských soutěžích oddílu, jehož je členem.
 3. Vstup do haly je nečlenům TJ ASTRA povolen jen na základě smluvně dohodnutých pronájmů nebo při sportovních akcích pořádaných oddílem TJ Astra nebo nájemcem haly.
 4. Vstup do šaten, sociálního zařízení a do cvičebního prostoru haly je povolen výhradně po přezutí u vchodu. Prostor čistých provozů je vymezen lavičkou před šatnami. Do šaten a cvičeb. prostor mohou vstupovat pouze cvičenci a cvičitelé, hráči a trenéři, organizátoři a pořadatelé probíhající sportovní akce. Opouštět shora uvedené prostory bez přezutí je zakázáno.
 5. Vstup do čistých provozů sportovní haly je povolen pouze v čisté sportovní obuvi určené pro sálové sporty, resp. v domácí obuvi určené na přezutí. Používání sportovní obuvi s černou (tmavou) podrážkou je výslovně zakázáno a porušení tohoto zákazu může být důvodem k okamžitému ukončení pronájmu bez náhrady spolu s požadovanou finanční náhradou za úklid cvičební plochy.
 6. Ostatní osoby neuvedené v bodě 4. tohoto provoz. řádu mohou být vpuštěny na výslovnou žádost organizátora (pořadatele) sportovní akce do prostor určených recepčním haly („krček NH“, vestibul NH, balkon SH a okolí venkovních sportovišť). Organizátor (pořadatel) plně zodpovídá za chování, bezpečnost diváků a pořádek ve vyhrazených prostorách.
 7. Vstup do šaten je povolen 10 minut před zahájením cvičební (tréninkové) hodiny dle časového rozvrhu. Vyklizení a předání šaten musí být provedeno do 15 minut po skončení cvičební (tréninkové) hodiny dle čas. rozvrhu.
 8. Každý uživatel sportovního zařízení je povinen dodržovat ustanovení „Provozního řádu“ a „Návštěvního řádu“ a všeobecně platných protipožárních předpisů a bezpečnosti práce a dále dbát pokynů zodpovědných pracovníků TJ (tajemník, správce areálu, recepční).
 9. Organizátor (pořadatel resp. pedagogický dozor) skupiny cvičenců (sportovců) převezme osobně od recepčního haly přidělené šatny a umývárny, včetně klíčů, a této osobě po skončení cvičební (tréninkové) hodiny tyto prostory spolu s klíči předá. Záloha za klíče je 50,- Kč/objekt.
 10. Organizátor (pořadatel resp. pedagog. dozor) skupiny je plně zodpovědný za dodržování podmínek pro zajištění bezpečnosti cvičenců (sportovců), pořádku, ochrany majetku, úklidu nářadí a náčiní a za vrácení zapůjčených pomůcek. Náčiní a nářadí  musí být uskladněno na místech k tomu určených.
 11. Jakékoliv škody vzniklé nebo zjištěné při sportovní akci nebo v průběhu tréninkové (cvičební) jednotky je organizátor (pořadatel resp. pedagogický dozor) skupiny cvičenců (sportovců) povinen neprodleně nahlásit recepčnímu haly, či jiné osobě dle čl. 8. PŘ, se záznamem do „Knihy závad“, která je uložena v recepci „NH“. Škody způsobené nedbalostí nebo úmyslně budou nájemci předepsány k úhradě v plné výši.
 12. Sportovní hala je v provozu podle stanoveného časového rozvrhu, který je bezpodmínečně nutné dodržovat. Uvedené časy určují možnost vstupu do cvičebních prostor a nutnost jejich opuštění. Cvičební hodina je 55 min.
 13. Při konání sportovních akcí je pořádající složka povinna nejpozději 10 pracovních dní před konáním předat písemně vedoucímu TJ přesný časový rozpis s udáním předpokládaného počtu účastníků a zodpovědné osoby.
 14. Při konání sportovních akcí je pořádající složka povinna zajistit pořadatele a další osoby potřebné k dozoru a to v počtu úměrném počtu účastníků, jejich věku a vlastních diváků. Hlavní pořadatel musí být před započetím akce představen recepčnímu sportovní haly.
 15. Konzumace stravy, nápojů a žvýkání žvýkaček ve cvičebních prostorách, šatnách a sprchách je zakázáno, vyjma nápojů v plastikových lahvích určených pro sportovní použití. Znečištění pronajatých prostorů nad běžný rámec bude pořadateli sportovní akce dodatečně vyfakturováno.
 16. Ve sportovních halách, šatnách a hřištích platí zákaz kouření a pití alkoholu.
 17. V celém areálu TJ platí přísný zákaz vstupu se psy
 18. V prostorách venkovních hřišť včetně střídaček a tribun platí přísný zákaz:
  vstupu v zakázané obuvi (kopačky, lisovky, turfy s kovovými špunty)
  kouření v celém prostoru
  vnášení skla
  manipulace s brankami na házenou

  to vše pod pokutou 2.000,- Kč/osoba a ukončení pronájmu bez náhrady
 19. Tento „Provozní řád“ vstupuje v platnost dnem 01.09.2004 a ruší všechny dosud vydané provozní  řády a jejich dodatky. Provozní řád je nedílnou součástí uzavíraných smluv na pronájem TVZ TJ ASTRA.

  TJ ASTRA Zahradní Město, z. s.